This page is also available in:English

直刀裁剪機

自動磨刀裝置,自動潤滑系統及各項安全裝置

MA-150U

MA-200U(單速) MA-200DS(雙速)

MA-200H

(Heavy Duty)

 • 刀片尺寸
  5” , 6”
 • 裁切尺寸
  3 1/2” (85mm) , 4 1/2” (110mm)
 • 功率
  0.25HP (200W)
 • 電壓
  1 PHASE  100V ,110 / 120V , 220 / 240V

  3 PHASE  220V , 380V , 415V ( 400 / 440V )

 • 淨重/毛重
  10.00 / 12.5 kg
 • 刀片尺寸
  6” , 7” , 8” , 9” , 10” , 11 1/2” , 13”
 • 裁切尺寸
  依刀片尺寸減兩寸
 • 功率
  MA-200 U (單速)    1PH 0.65HP (500W)

  MA-200 DS (雙速) 3PH 0.95HP (700W)

 • 電壓
  1 PHASE  100V ,110 / 120V , 220 / 240V

  3 PHASE  220V , 380V , 415V ( 400 / 440V )

 • 淨重/毛重
  16.50 / 20.00 kg
 • 刀片尺寸
  5” , 6”
 • 裁切尺寸
  3 1/2” (85mm) , 4 1/2” (110mm)
 • 功率
  1PH 0.95HP (700W)

  3PH 1.25HP (900W)

 • 電壓
  1 PHASE  100V ,110 / 120V , 220 / 240V

  3 PHASE  220V , 380V , 415V ( 400 / 440V )

 • 淨重/毛重
  10.00 / 12.5 kgs
 • 全系列裝配合金刀片
 • 零件包內附刀片一片
 • 插頭、砂布帶、機油及油壺、簡易工具
 • 高速碳鋼
 • 特種碳鋼
 • 鐵弗龍刀
 • 波刀

三指鐵手套

Steel-Gloves

五指鐵手套

Steel-Gloves2